Et vekkerrop imot død tro

  Et vekkerrop imot død tro

  "Siden løftet om å få komme inn til Guds hvile ennå ikke er oppfylt, må vi være på vakt, så det ikke skjer at noen av dere blir liggende etter. Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det (...) Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger", Hebr 4:1-2+10.

  Bilde: Unsplash

  Dagens ord er et vekkerrop imot død tro!

  Mange har hørt evangeliet, men ikke alle har gagn av ordet de hørte. Grunnen er at ordet "ikke ved troen ble ett med dem som hørte det".

  Det er jo når først ordet får "bli ett med hjertet" at det vokser tro som er av Gud. Troen er jo selv født av Ånden (Joh 3:6) ved ordets forkynnelse (Rom 10:13), mens den første Åndens frukt er kjærligheten (Gal 5:22). 

  Vi minnes lignelsen om såmannen (Luk 8). Han strør ut såkornet som er Guds ord. Noe faller på steingrunn og blir tatt av fuglene. Noe faller i grunn jord og dør raskt ut. Noe blir kvelt av dette livets bekymringer, jag etter rikdom, og denne verdens lyst. Men noe faller i god jord og blir til fullmoden frukt. 

  Altså lærer vi at evangeliet kan lyde for mennesker uten at det fører til den tro som er ønsket av Gud. 

  I denne delen av Hebreerbrevet legger apostelen Paulus ut den åndelige betydningen av israelsfolkets ørkenvandring (Hebr 3-4). Det var jo nettopp i ørkenen at folket trosset hans vilje, og Gud sverget i sin vrede "de skal aldri komme inn til min hvile", Hebr 3:1. Det er mye å si om denne åndelige betydning, og hovedsaken er at loven (symbolisert ved "Moses") ikke bringer oss inn i himmelen - bare til kanten av det lovede land. Derimot er det evangeliet (symbolisert ved "Josva") som fører oss helt inn i det lovede landet.

  Slik kan loven avsløre for oss at vi er syndige mennesker, mens evangeliet om at Jesus er død i vårt sted og at vi er frelst ved nåde,  skaper i oss den tro som fører oss inn i himmelen - inn til hvilen.

  Men ikke alle som hører evangeliet kommer inn til hvilen. "Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger", leser vi. Det er mulig å høre evangeliet på en måte som ikke fører til den rette frukt. Det er mulig å si om seg selv at en har tro, men fraværet av troens frukt viser at en ikke snakker sant. Apostelen Jakob sier om dette "for likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger", Jak 2:26.

  Dagens ord er et vekkerrop i denne anledning. Vi advares imot død tro. Vi advares imot å "falle ifra den levende Gud", Hebr 3:12. Formaningen lyder: "Vær på vakt... så ingen blir liggende etter!"

  Her lyder kallet at vi ikke må forsvare vår synd. Vi er frelst av nåde for å leve et nytt liv i Ånden, ikke for å fortsette å gjøre kjødets vilje. For den som lever etter kjødet skal dø (Rom 8:13). Vi skal ikke lenger vandre i mørket, men i lyset. "For dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd", 1. Joh 1:7.

  Da skal vi også finne hvile allerede her i tiden. For de gjerninger Jesus har for oss er "gagnlige og lette", den byrde han vil legge på oss er ikke tung (Matt 11:28-30). Vi er barn og ikke slaver!