På ditt ord vil jeg gjøre det

  "«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått", Joh 21:6.

  Bilde: Unsplash

  Parallellteksten til dagens ord er å finne i Lukasevangeliets 5. kapittel. Der står det skrevet: "Da han sluttet å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst! Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne". 

  Det vi vil stoppe opp ved idag er ordene fra Simon Peter: "På ditt ord".

  Simon Peter var en dyktig fisker. Han kjente godt til at det Jesus ba han om å gjøre var "menneskelig talt" dumskap. Enhver med erfaring fra fisker-yrket visste at Jesu ord var imot fornuft. 

  Så når Simon Peter likevel bøyde seg for Jesu ord, så ydmyket han seg samtidig ved å legge bort sin egen visdom. Han satte Guds ord framfor denne verdens visdom. Bibelen sier om disse ting: "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde", 1. Pet 5:5. 

   

  La også oss være lydige

  I dag lyder kallet til oss om å ydmyke oss: Om å sette til side enhver menneskelig visdom som stiller seg oppimot Guds ord.

  Da trenger vi at Den Hellige Ånd overbeviser oss om synd. Vi trenger å la Guds ord lyde klart og rent. Vi må hindre at tankebygninger som er av denne verden gjennomsyrer budskapet ved å ta bort alt i Ordet som er til anstøt. Paulus taler om dette på følgende måte: "For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger", 2. Kor 10:4.

  Jeg vil nevne én tankebygning idag som vi trenger å knuse: Nemlig at enhver som kaller seg kristen er på vei til himmelen. Nei, Bibelen er helt klar i dette spørsmål at det er bare de som "kjenner" Jesus, som han selv skal kjenne på dommens dag. "Etter­på kom også de andre jom­fru­ene og sa: Herre, lukk opp for oss! Men han svar­te og sa: San­ne­lig sier Jeg dere: Jeg kjen­ner dere ikke!", Matt 25:12.

   

  Dårlig stemning?

  Verdens visdom vil fortelle oss at vi ikke kan tale tydelig om dette i menigheten for da skaper vi så dårlig stemning. Men en slik tanke vil gjennomsyre forkynnelsen slik at den blir uten salt og uten kraft. Over tid vil en slik tanke derfor kunne gjøre forkynnelsen lik de falske profetenes forkynnelse. Om disse stod det: "De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred", Jer 6:14.

  La oss derfor bøye oss for Jesu ord i denne sak. I Hans øyne spiller det ingen rolle om en kaller seg kristen dersom en i realiteten lever borte i fra Ham.

  Slik sier Jesus det: "Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller tar skade på seg selv? For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og Faderens og de hellige englers herlighet", Luk 9:23-26.

   

  Det evige skillet

  Dagens ord handler om hvordan vi skal kunne fange fisk. I åndelig forstand er meningen hvordan vi skal kunne fiske mennesker, altså bringe mennesker til frelse gjennom at vi forteller dem evangeliet.

  Dagens ord burde vekke oss til å kaste garnet der Jesus sier at vi skal gjøre det. Da må vi tale som Guds ord - og ikke utifra menneskelige hensyn som hindrer oss i å tale rett. Dette gjelder i alle ting, men det er kanskje særlig viktig å minne om at vi må holde fast ved at forkynnelsen må male opp at det er et evig skille mellom frelse og fortapelse - og at dette skillet, i følge Jesu egne ord, er å finne midt inn i Guds hus. 

  Våger du å tale sant om disse ting? La svaret ditt være til Herren Jesus: "På ditt ord vil jeg gjøre det!"