Dag Risdal: Frafallet i endetiden

  Dag Risdal: Frafallet i endetiden

  I boken "Åndskampen i himmelrommet" (2001) skriver forkynner Dag Risdal om frafallet som Bibelen forteller at skal inntreffe i endetiden.

  Bilde: Unsplash

  Han skriver: "Når Jesus av disiplene får spørsmålet om tegnet på hans komme og på tidsalderens ende, svarer han: 'Se til at ingen fører dere vill!' (Matt 24:4-5). Dette er altså et tegn som gjelder kristenhetens og menighetens indre liv - og av den grunn er det desto mer forførende."

   

  Demoner i virksomhet

  Risdal skriver videre: "Endetidens frafall er langt mer uhyggelig og satanisk preget enn et læremessig og teoretisk fall. Her dreier det seg om onde åndsmakter som har det mål å føre mennesker inn i den evige fortapelse.

  På den måten får vi mot endetiden en 'kristenhet' som i sin tid har vært preget av evangeliet og Guds ord, men som etter hvert er blitt utvannet uten at de selv har merket det. Gjennom Jesu svar til sine disipler her, får vi ikke noe oppløftende syn på kristenhetens fremtid. Vi får snarere et deprimerende bilde og advarsel mot frafall."

   

  Å kjenne Skriften

  Her legger Dag Risdal til at det altså vil være en endetids-menighet hvor en er lite forankret i ordet om korset. Det vil også bli vanskelig å skille mellom sann evangelisk lære og de mange avveier og religiøse retninger. Det skal være mengder av vranglærere og falske profeter, og de skal til og med gjøre store tegn og under. 

  Derfor angir bok-forfatteren det følgende rådet: "Troens folk burde nytte den forholdsvis fredelige tid vi nå har til å sette seg grundig inn i den bibelske og evangeliske lære, før det blir for sent!"

  Det understrekes et poeng fra den engelske predikanten C.H. Spurgeon: "Husk på at vi skal rettlede mennesker som enten går fortapt eller blir frelst, og de blir absolutt ikke frelst gjennom feilaktige læresetninger. Vi skal stå til ansvar for Gud".

   

  Et helt unikt frafall fra troen!

  I Israelsfolkets historie leser vi om mange frafallsperioder. Gjennom kirkehistorien har det vekslet mellom vekkelses- og frafallstider. Slik sett er frafall noe som hører med til det generelle. 

  Men her er det viktig å forstå Skriften, slik at en for alvor kan få Guds ords lys inn i forståelsen av vår samtid. Dag Risdal skriver nemlig: "Når apostelen taler om frafallet i bestemt form, må det dreie seg om et konkret, historisk frafall på jorden av særlig omfang - som skal være et kjennemerke på endetiden. 

  Frafallet skal ha en uhyggelig karakter: 'Den lovløse (Antikrist) kommer etter Satans virksomhet med løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen' (2. Tess 2:9-11)".

   

  Forløperne til Antikrist

  Videre skriver Dag Risdal i dette kapittelet: "I endetiden er det avgjørende å kunne skjelne mellom det sanne og falske, mellom Kristi Ånd og Antikristens ånd. Bibelens Jesus kjennes på sårmerkene (Joh 20:20). 'Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg' (Joh 10:27). 

  Forløperne til Antikrist benekter at Kristus er sann Gud og dermed faller Jesu stedfortredende forsoning bort! 'På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud (...)'. Dermed ser vi at forløperne til Antikrist ikke taler vel om Antikrist, men de taler galt om Kristus!"

  Her nevner Risdal også Åpenbaringsboken kapittel 9 hvor det står om en demonisk plage, som skal være forferdelig for menneskene i endens tid.

   

  En profetisk drøm

  Avslutningsvis i kapittelet gjengir Dag Risdal en drøm av Andreas Lavik (gjengitt etter Utsyn 9.8.1981). Lavik var en åndshøvding innenfor Indremisjonsforbundet (Imf).

  Han mente selv at drømmen var en åpenbaring av det kristelige arbeidets framtid i Norge.