Hva sier det nye testamentet om Den Hellige Ånd?

  Hva sier det nye testamentet om Den Hellige Ånd?

  Det nye testamentet sier mye om hvem Den Hellige Ånd er og hvordan han virker. Her lister vi opp alle skriftstedene som direkte nevner Ånden.

  Bilde: Unsplash

  Den Hellige Ånd er en del av den treenige Gud. Han er sannhetens Ånd som vitner om Jesus Kristus som frelser, og at troen på Jesus er eneste vei til fred med Faderen. Det står i Bibelen at Ånden "skal overbevise verden om synd, om dom, og om rettferdighet". Den som vil komme inn i Guds rike må bli født på ny av Ånden, forteller Jesus. Men det står også mye i Bibelen at vi som hører Jesus til skal leve ved Ånden!

  I det følgende vil vi se nærmere på hva det nye testamentet sier om disse ting. 

   

  En grøft på hver side av veien

  Det er mange fallgruver i vår tids kristenhet når det gjelder å ha en rett forståelse av Den Hellige Ånd. 

  1) Svermeri

  På den ene siden finnes de svermeriske bevegelser hvor det hyppig introduseres "en annen ånd" enn Guds Hellige Ånd. Dette skjer under dekke av at det er særlig åndsfylde til stede på møtene, men hvor sannheten er at det er forførende ånder på ferde. I slike bevegelser kan det skje store tegn og under, men uten at dette på noen som helst måte beviser at det er ved Den Hellige Ånd dette skjer.

  2) Intellektualisme

  På motsatt side har vi bevegelser av mer konvensjonell kristendom som henfaller til intellektualisme. Her kan man skryte over å ha "en sunn lære". Problemet er bare at læren gripes med fornuften uten at Den Hellige Ånd får slippe til og omskape hjertet. Det som Bibelen kaller "det nye mennesket", eller bare "Ånden", blir et teoretisk begrep og ikke en realitet i ens eget liv. Dette på tross av Bibelens klare ord om at "alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn", Rom 8:14.

  Husk at fariseernes surdeig er fine religiøse ord og vendinger som tildekker et hjerte som er langt borte fra Gud. De skryter på seg bibeltroskap. Det er ikke bare er en fin fasade, men det er åndelig død i forkledning. Les mer om fariseerene i Matteus 23.

   


   

  Hva sier Bibelen?

  Så hva sier egentlig det nye testamentet om Den Hellige Ånd? Her kan du lese selv for hver av bøkene i det nye testamentet.

   


   

  Matteus

  Dette er skriftstedene i Matteus som direkte omtaler Ånden:

  1. Hans mor Maria var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd
  2. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd
  3. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild
  4. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.
  5. Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen
  6. Men når de overgir dere til myndighetene, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler gjennom dere.
  7. Se, min tjener som jeg har utvalgt, han som jeg elsker og har behag i. Jeg vil legge min Ånd på ham, og for folkeslagene skal han kunngjøre hva rett er.
  8. Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.
  9. Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.
  10. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende
  11. Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David,» svarte de. «Hvordan kan da David, drevet av Ånden, kalle ham herre?» spurte Jesus.
  12. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak
  13. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

   


   

  Markus

  Dette er skriftstedene i Markus som direkte omtaler Ånden:

  1. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd
  2. Straks han steg opp av vannet, så han at himmelen åpnet seg og Ånden kom ned over ham som en due
  3. Deretter drev Ånden ham ut i ødemarken
  4. Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de så spotter; men den som spotter Den Hellige Ånd, får aldri i evighet tilgivelse, for han er skyldig i en evig synd.
  5. Selv sier jo David, drevet av Den Hellige Ånd: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. David selv kaller altså Messias for herre; hvordan kan han da være Davids sønn?
  6. Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.
  7. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men menneskenaturen er svak

   


   

  Lukas

  Dette er skriftstedene i Lukas som direkte omtaler Ånden:

  1. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den Hellige Ånd.
  2. Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn
  3. Hun ble fylt av Den Hellige Åndog sa med høy røst: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt...»
  4. Hans far Sakarja ble fylt av Den Hellige Ånd og talte profetiske ord
  5. Den Hellige Ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Salvede. Nå kom han til templet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikk var etter loven, tok Simeon barnet i sine armer, priste Gud og sa...
  6. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild
  7. Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due
  8. Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen i førti dager.
  9. Så drog Jesus tilbake til Galilea, fylt av Åndens kraft.
  10. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige.
  11. I samme stund jublet han i Den Hellige Ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige...»
  12. Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi Den Hellige Ånd fra himmelen til dem som ber ham
  13. Men den som spotter Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse.
  14. Når de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere eller hva dere skal si. For det skal Den Hellige Ånd lære dere i samme stund.

   


   

  Johannes

  Dette er skriftstedene i Johannes som direkte omtaler Ånden:

  1. Jeg så Ånden komme ned fra himmelen som en due, og den ble over ham
  2. Han du ser Ånden komme ned og bli over, han er det som døper med Den Hellige Ånd. Og jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Han er Guds Sønn.
  3. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd...»
  4. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden
  5. Han som Gud har utsendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål
  6. Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.
  7. «...Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.
  8. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd.
  9. Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
  10. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.
  11. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet.
  12. Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den Hellige Ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.»

   


   

  Apostlenes gjerninger

  Dette er skriftstedene i Apostlenes gjerninger som direkte omtaler Ånden:

  1. I min første bok, Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra begynnelsen av og til den dag han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine påbud til de apostler han hadde utvalgt.
  2. En gang han spiste sammen med dem, sa han: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd
  3. Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.
  4. Brødre, det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den Hellige Ånd talte gjennom David om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus.
  5. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.
  6. Men her skjer det som profeten Joel talte om: I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min Ånd, og de skal tale profetisk.
  7. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører
  8. Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.
  9. Da ble Peter fylt av Den Hellige Ånd og svarte dem: «Folkets rådsherrer og eldste! Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann, og spurt hvorledes han ble helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette: Denne mannen står frisk foran dere i kraft av Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde...»
  10. Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, du talte ved Den Hellige Ånd gjennom din tjener David, vår far, og lot ham si: Hvorfor raste folkeslagene? Hvorfor la folkene unyttige planer? Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og hans Salvede.
  11. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.
  12. Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din?...»
  13. Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å utfordre Herrens Ånd? Hør, utenfor døren kommer nå de som har begravet din mann; de skal også bære deg ut.»
  14. Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som frelser og høvding, for å gi Israel omvendelse og syndstilgivelse. Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham.
  15. Brødre, velg nå ut blant dere sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven.
  16. Og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia.
  17. Sammen med jøder fra Kilikia og Asia begynte de å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som hans ord var båret av.
  18. Stivnakker som dere er, og uomskåret både på hjerte og ører! Alltid står dere Den Hellige Ånd imot, som deres fedre, så også dere
  19. Men Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd.
  20. Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd
  21. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. 
  22. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.
  23. Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa: «Gi også meg denne makt, slik at den jeg legger hendene på, får Den Hellige Ånd!» Men Peter sa til ham: «Måtte både du og pengene dine forgå, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger!...»
  24. Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.»
  25. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. 
  26. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la sine hender på ham og sa: «Saul, min bror! Herren har sendt meg, Jesus som viste seg for deg på veien hit; han vil at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd
  27. Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den Hellige Ånd.
  28. Peter tenkte fremdeles på synet da Ånden sa: «Tre menn spør etter deg. Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å betenke deg, for jeg har sendt dem.»
  29. Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea, nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.
  30. Mens Peter fremdeles talte, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet
  31. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og prise Gud.
  32. Da sa Peter: «Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.
  33. Ånden sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å betenke meg.
  34. Og da jeg begynte å tale, kom Den Hellige Ånd over dem likesom over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa: «Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd.»
  35. For han var en god mann, fylt av Den Hellige Ånd og tro. 
  36. På den tid kom noen profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, som hette Agabus, stod fram og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden.
  37. En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til.»
  38. Da de nå var blitt sendt ut av Den Hellige Ånd, drog de til Seleukia, og derfra seilte de til Kypros. 
  39. Men Elymas, trollmannen – navnet hans betyr det – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Da ble Saulus, som også hette Paulus, fylt av Den Hellige Ånd. Han så skarpt på ham og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svindel og bedrag, en fiende av alt som er rett, skal du aldri slutte med å fordreie Herrens rette veier? Nå legger Herren sin hånd på deg, så du en tid skal være blind og ikke se solen.» 
  40. De ristet da støvet av føttene mot dem og drog til Ikonium. Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd.
  41. Og Gud som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem ved at de fikk Den Hellige Ånd likesom vi.
  42. Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige ting, at dere holder dere borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.
  43. Den Hellige Ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galatialandet.  
  44. Da de var i nærheten av Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu Ånd gav dem ikke lov.
  45. Der støtte han på noen disipler og spurte dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Men de svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med?» spurte han. De sa: «Johannes’ dåp.» Da sa Paulus: «Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus.» De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. 
  46. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. 
  47. Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, men Den Hellige Ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og vanskeligheter som venter.
  48. Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.
  49. Drevet av Ånden advarte de Paulus mot å reise opp til Jerusalem
  50. Så sa han: «Dette sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette belte og utlevere ham til hedningene.»
  51. Paulus sa dette ene ord: «Det var rett, det som Den Hellige Ånd talte gjennom profeten Jesaja til deres fedre: Gå og si til dette folket: Dere skal høre og høre og ikke forstå, se og se og ikke skjelne...»

   


   

  Romerbrevet

  Dette er skriftstedene i Romerbrevet som direkte omtaler Ånden:

  1. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden.
  2. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.
  3. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.
  4. Vi vet at loven er av Ånden, men jeg er et avmektig menneske, solgt til synden
  5. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.  
  6. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred.
  7. Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.
  8. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere.
  9. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
  10. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.
  11. Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.
  12. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.
  13. jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd.
  14. Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren!
  15. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd.
  16. Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.
  17. Min hellige tjeneste er å forkynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer som Gud gjerne tar imot, innviet ved Den Hellige Ånd. I Kristus Jesus kan jeg være stolt og glad fordi jeg har denne tjeneste for Gud
  18. Dette har jeg fått gjøre i ord og handling, ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft
  19. Jeg ber dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir

   


   

  1. Korinterbrev

  Dette er skriftstedene i 1. Korinterbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis
  2. Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, – dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd.
  3. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 
  4. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 
  5. Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. 
  6. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis. 
  7. Men et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen.
  8. Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever ved Ånden.
  9. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham.
  10. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.
  11. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!
  12. Og jeg mener da også å ha Guds Ånd
  13. Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem
  14. Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds Ånd, kan si: «Forbannet er Jesus.» Og ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd.
  15. Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
  16. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.
  17. Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap. Én får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.
  18. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke.
  19. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, han taler hemmeligheter ved Ånden.
  20. Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp.

   


   

  2. Korinterbrev

  Dette er skriftstedene i 2. Korinterbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.
  2. For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter.
  3. Det er Gud som har satt oss i stand til det, han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende
  4. Hvor mye større herlighet har da ikke Åndens tjeneste?
  5. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.
  6. Også vi tror, og vi taler, fordi vi har den samme troens Ånd.
  7. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss ferdige nettopp til dette, er Gud, for han har gitt oss Ånden som pant.
  8. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet, i Den Hellige Ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er ukjent, men kjent av alle, døende og se, vi lever! Vi blir tuktet, men ikke overgitt til døden, vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har intet, men eier likevel alt.
  9. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle

   


   

  Galaterbrevet

  Dette er skriftstedene i Galaterbrevet som direkte omtaler Ånden:

  1. Svar meg nå på én ting: Fikk dere Ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden; vil dere nå fullføre med menneskeverk?
  2. Han som gir dere Ånden og som gjør under blant dere, gjør han det på grunn av lovgjerninger, eller fordi dere hører budskapet og tror?
  3. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om
  4. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper «Abba, Far!»
  5. Og dere, brødre, er barn i kraft av løftet slik som Isak. Men han som var født på vanlig måte, forfulgte den gang ham som var født i kraft av Ånden, og slik er det også i dag.
  6. Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp.
  7. Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.
  8. Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.
  9. Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.
  10. De som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster. Har vi fått livet ved Ånden, så la oss også leve ved Ånden. 
  11. Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved Ånden, vise ham til rette
  12. Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

   


   

  Efeserbrevet

  Dette er skriftstedene i Efeserbrevet som direkte omtaler Ånden:

  1. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.
  2. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.
  3. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.
  4. Så kom han og forkynte det gode budskap om fred, for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har vi begge i én Ånd adgang til Faderen.
  5. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.
  6. Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet – i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet
  7. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
  8. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.
  9. Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag.
  10. Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! 
  11. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! 

   


   

  Filipperbrevet

  Dette er skriftstedene i Filipperbrevet som direkte omtaler Ånden:

  1. For jeg vet at alt dette skal bli til frelse for meg, fordi dere ber for meg og Jesu Kristi Ånd gir meg hjelp.
  2. Enten jeg nå kommer og selv ser dere, eller jeg er borte, så la meg få høre at dere holder stand i én Ånd og med samme sinn kjemper for troen på evangeliet, uten å la dere skremme av motstanderne på noen måte. 
  3. Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn.
  4. For det er vi som er de omskårne, vi som gjør vår tjeneste ved Guds Ånd; vi har vår ros i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.

   


   

  Kolosserbrevet

  Dette er skriftstedene i Kolosserbrevet som direkte omtaler Ånden:

  1. Han har også fortalt oss om den kjærlighet Ånden har gitt
  2. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir.

   


   

  1. Tessalonikerbrev

  Dette er skriftstedene i 1. Tessalonikerbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. For da vi forkynte evangeliet hos dere, skjedde det ikke bare i ord, men også i kraft, ved Den Hellige Ånd og med full overbevisning.
  2. Og dere tok oss, ja, Herren selv, til forbilde, og under store trengsler tok dere imot Ordet med den glede som Den Hellige Ånd gir.
  3. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.
  4. Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode, og hold dere borte fra ondskap av alle slag.

   


   

  2. Tessalonikerbrev

  Dette er skriftstedene i 1. Tessalonikerbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. Gud utvalgte dere fra begynnelsen av til å bli frelst. For dere ble helliget ved Ånden og trodde på sannheten.

   


   

  1. Timoteusbrev

  Dette er skriftstedene i 1. Timoteusbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor: Han ble åpenbart i menneskers skikkelse, vant sin rett i Ånden, ble sett av engler, forkynt for folkene, trodd i verden, tatt opp i herlighet.
  2. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter.

   


   

  2. Timoteusbrev

  Dette er skriftstedene i 2. Timoteusbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse! For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.
  2. Ta vare på den gode skatten som er betrodd deg! Den Hellige Ånd, som bor i oss, skal hjelpe deg til det.

   


   

  Titusbrevet

  Dette er skriftstedene i Titusbrevet som direkte omtaler Ånden:

  1. Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd, som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. 

   


   

  Filemon

  I brevet til Filemon er ikke Den Hellige Ånd nevnt direkte.

   


   

  Hebreerbrevet

  Dette er skriftstedene i Hebreerbrevet som direkte omtaler Ånden:

  1. Også Gud har gitt den sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å dele ut Den Hellige Ånds gaver etter sin vilje.
  2. Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter som den gang deres fedre trosset meg, den dagen de utfordret meg i ørkenen.
  3. Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester selv Guds Sønn på ny og gjør ham til spott.
  4. Dermed gir Den Hellige Ånd til kjenne at veien inn i helligdommen ikke er åpnet så lenge det forreste teltet ennå står.
  5. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud.
  6. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette.
  7. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?

   


   

  Jakobs brev

  I Jakobs brev er ikke Den Hellige Ånd nevnt direkte.

   

  1. Petersbrev

  Dette er skriftstedene i 1. Petersbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte (...) de som er utvalgt slik Gud Fader forut hadde bestemt, og ved Ånden innviet til lydighet og til å bli renset ved Jesu Kristi blod.
  2. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli.
  3. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet.
  4. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. 
  5. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,
  6. Også for døde er jo evangeliet blitt forkynt, for at de ved Ånden skulle leve, likesom Gud lever, selv om de her i verden var kommet under den dom som rammer alle mennesker.
  7. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld; for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.

   


   

  2. Petersbrev

  Dette er skriftstedene i 2. Petersbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

   


   

  1. Johannesbrev

  Dette er skriftstedene i 1. Johannesbrev som direkte omtaler Ånden:

  1. Den som holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.
  2. Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
  3. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud.
  4. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn? Han er den som kom med vann og med blod, Jesus Kristus – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. For det er tre som vitner: Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer

   


   

  2. Johannesbrev

  I 2. Johannesbrev brev er ikke Den Hellige Ånd nevnt direkte.

   


   

  3. Johannesbrev

  I 3. Johannesbrev brev er ikke Den Hellige Ånd nevnt direkte.

   


   

  Judas brev

  Dette er skriftstedene i Judas brev som direkte omtaler Ånden:

  1. Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.
  2. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.

   


   

  Johannes' Åpenbaring

  Dette er skriftstedene i Johannes' Åpenbaring som direkte omtaler Ånden:

  1. På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som en basun. Og den sa: «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende den til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»
  2. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.
  3. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.
  4. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får den.
  5. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
  6. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
  7. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
  8. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
  9. I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen.
  10. Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som dør i Herren, fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»
  11. I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.
  12. Jesu vitnesbyrd er Ånden som er i profetordet.
  13. I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud
  14. Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart.
  15. Ånden og bruden sier: «Kom!»