Gammel gnostisisme i ny form: I dag forkynnes en annen Jesus

  Gammel gnostisisme i ny form: I dag forkynnes en annen Jesus

  Bibelen er tydelig på at det i den siste tid skal vrimle med vranglærere. Den tid er nå! Vi trenger derfor å vokte oss for forkynnelse av falske varianter av Jesus i våre menigheter.

  Bilde: Unsplash

  Det er et helt klart bibelsk prinsipp at det er mulig å forkynne en falsk Jesus, som går under dekke av å være Jesus Kristus, men uten å være det (2. Kor 11:4)! Vi lærer blant annet fra Kolosserbrevet at den tidlige, kristne menighet kjempet imot gnostisisme (visdomslære) i ulike former. Nyere varianter av gnostisisme synes å ha oppstått i vår tid.

   

  Mange falske messiaser skal oppstå

  Likefullt virker store deler av den moderne kristne menighet til å ha forvillet seg inn i en falsk fred - hvor det nærmest er utenkelig at vranglære er et mulig problem i kristenheten. Derfor blir også "forsvarsverket" lammet i møte med forkynnere av vår tid, under en forestilling om at dersom det vedkommende står for "ser greit ut ved første øyekast", så er nok alt i skjønneste orden!

  Sannheten er at vi står i fare for å forakte Jesu klare advarsel om at "mange falske profeter og mange falske messiaser" (Matt 24:24) skal komme. Falske profeter er forkynnere som gjennom sin forkynnelse og sitt eksempel fører menneskene vill, mens falske messiaser typisk opptrer i form av falske representasjoner av hvem Jesus er. 

  Når Jesus advarer imot falske messiaser må vi altså ikke vente at mennesker skal komme for å stille seg opp i kappe og utgi seg for å være Jesus - selv om det også forekommer. Primært skjer det heller gjennom at falske profeter får bære fram vranglære om hvem Jesus er, og dermed også om hvem mennesket er i forhold til Gud. 

   

  Bibelske advarsler

  Om disse ting leser vi i 2. Pet 2:1-3: "Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. Mange kommer til å følge dem i deres utskeielser, og sannhetens vei vil bli spottet på grunn av dem. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem."

  Og det står i 1. Joh 4:1-3: "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden."

   

  Den kenotiske Kristus

  Vi skal ikke undre oss over at det i våre dager forkynnes mange slags falske varianter av Jesus - dette er jo profetert! Vi skal her se nærmere på én slik variant: Nemlig den kenotiske Kristus.

  Den følgende teksten er en oversettelse fra en artikkel fra 2008, som først var publisert på nettsiden CARM. Der leser vi: 

  "Kenosis er avledet fra det greske ordet kenoo" som betyr "å tømme." Det brukes i Filipperbrevet 2:7. Teksten til Filipperbrevet 2:5-8 går slik: "La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset".

  Kenosis-teorien sier at Jesus ga fra seg noen av sine guddommelige egenskaper, mens han vandret som menneske her på jorden. Disse egenskapene var allvitenhet, allestedsnærvær, og allmakt. Kristus gjorde dette frivillig slik at han kunne fungere som et menneske for å oppfylle forsoningsverket. Dette synet ble først introdusert på slutten av 1800-tallet i Tyskland gjennom Gottfried Thomasius (1802-1875), en luthersk teolog.

  Filipperbrevet 2:5-8 lærer imidlertid ikke at Jesus ga fra seg noen av sine guddommelige egenskaper siden det ikke står noe om disse egenskapene. I stedet er det snakk om at hans ydmykhet drev ham i henhold til Faderens vilje, til å forlate sin majestetiske tilstand i himmelen og gå inn i den menneskelige naturens ydmyke stilling. (...) 

  Den sanne læren er (...) at Jesus er fullt ut Gud og fullt ut menneske (Kol 2:9) og ikke ga opp noen guddommelige egenskaper mens han vandret som menneske på jorden."

   

  Vanlig vranglære

  Her legger artikkelforfatteren til at det ikke er sjelden at en kenotisk Kristus fremmes fra forkynnere som Bill Johnson og Todd White, og at en slik vranglære blir forkynt blant annet på en rekke arrangementer i regi av Hillsong. Men her må det legges til at også Dan Mohler, som er kjent som en viktig inspirasjonskilde for Todd White, også uttrykker en ubibelsk lære om at Jesus kom til jorden kun som menneske - og ikke Gud. 

  De forkynner at det var i dåpen at Jesus ble salvet (og dermed fikk tilbake guddommen?), og at det forholder seg omtrent på samme måte med oss mennesker: Også vi blir salvet med Ånd og kraft i dåpen. Så hva er egentlig forskjellen på Jesus og mennesker, når alt kommer til alt? Vel, i følge denne falske kristendom, så må man vedgå at forskjellen mellom Jesus og oss blir nokså liten. "Han modellerte det perfekte kristenliv", er et typisk utsagn i denne læren. 

   

  Ordet ble kjød

  Bibelen forkynner at det umulig kan forholde seg slik som disse vranglærere vil ha det til. For vi leser: "Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss". Det evige Guds Ord, Jesus, kan aldri ha vært en ikke-Gud. Det blir en logisk umulighet. Den eneste måten en kan få dette til å gå opp på, er ved å fornekte Jesus som sann Gud! 

  Jesus sier om seg selv "JEG ER veien" (Johannes 14:6). Dan Mohler sier om Jesus at "Han modellerer veien". Dette er to nokså forskjellige representasjoner av hvem Jesus er, og hvem vi er i forhold til Gud. Følgelig blir det også to nokså forskjellige frelsesveier, men det skal vi ikke bruke tid på her i denne omgang.

  Kort sagt: Slik de gamle gnostikerene slo av på Jesu sanne menneskelighet, slik slår dagens vranglærere av på hans guddom. Og de er frekke nok til å gjøre det helt i det åpenlyse! Se video under om du lurer på om jeg overdriver.

   

  Video: Dan Mohler: - Jesus kom ikke som Gud

   

  Video: Todd White: - Jesus kom ikke som Gud

   

  Video: Dan Mohler: Omskrivning av hva som "egentlig" skjedde da Jesus døde på korset